בני נח

  • דרשות

    NOW!

    “ונברכו בך כל משפחות האדמה” (בר’ יב, ג). כך נקבע יעודו של אברהם אבינו בשעה שנגלה אליו ה’. אמירה זו…

    Read More »
Back to top button